Lukov

„Cieľom tohto projektu bolo znovuzískanie pracovných návykov u danej skupiny osôb prostredníctvom rekvalifikačného kurzu v oblasti stavebníctva a následne integrovanie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu.“ ...uviedla starostka obce Ing. Jozefína Kramárová pre týždenník Bardejovské novosti.

Celej tejto problematike sa plne venujú najmä Mgr. Valéria Džmurová a kol., ktorí pôsobia priamo v sociálnom centre v našej obci. Sociálni pracovníci majú veľmi dobre zmapovanú problematiku nezamestnanosti v obci, poznajú predpoklady takmer všetkých nezamestnaných, ktorých by vedeli odporučiť na aktivity či už tohto alebo iných projektov.
Konkrétne tento projekt je súčasnom období úspešne ukončený a výsledkom je 19 nájomných bytov nižšieho štandardu, ktoré boli dané do užívania Rómskym spoluobčanom a zvýšili tak ich štandardy do vtedy neriešiteľnej situácie. Obec za ich realizáciu získala ocenenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.02.2011