Lukov
Výzva - kód výzvy:
OPĽZ-P06-SC11-20020-1
Kód žiadosti v ITMS2014+:
NFP312060AWC7
Názov projektu:
LUKOV – REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE

 

 

 

Obec Lukov
IČO: 00322342
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Lukov, 086 05 Lukov
Kontaktná osoba: Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce
Telefón: +421 544766206
Fax: +421 544766206
Email: obeclukov@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obeclukov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obeclukov.sk

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Obec Lukov
IČO: 00322342
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Lukov, 086 05 Lukov
Kontaktná osoba: Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce
Telefón: +421 544766206
Fax: +421 544766206
Email: obeclukov@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obeclukov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obeclukov.sk

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Obec Lukov
IČO: 00322342
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Lukov, 086 05 Lukov
Kontaktná osoba: Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce
Telefón: +421 544766206
Fax: +421 544766206
Email: obeclukov@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obeclukov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obeclukov.sk

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 05.02.2014
o 08:00, budova obecného úradu
Dátum odoslania tejto informácie: 27.01.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Obec Lukov
IČO: 00322342
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Lukov, 086 05 Lukov
Kontaktná osoba: Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce
Telefón: +421 544766206
Fax: +421 544766206
Email: obeclukov@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obeclukov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obeclukov.sk

Názov pridelený zákazke: Bytový dom – 8 bytových jednotiek – nižší štandard
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 19818-IOX, číslo VVO 246/2013 z 16.12.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. b) zákona
Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti : 21.01.2014
Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 23.01.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 27.01.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 

21.12.2013 - INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Lukov
IČO: 00322342
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Lukov, 086 05 Lukov
Kontaktná osoba: Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce
Telefón: +421 544766206
Fax: +421 544766206
Email: obeclukov@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obeclukov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obeclukov.sk
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 01.03.2020