Lukov

Farnosť Lukov sa nachádza na hornom toku rieky Topľa na severnom úpätí Čergovského pohoria. V súčasnosti má dve filiálne obce Livov a Livovskú Hutu. Tento stav je od roku 2004, predtým bol Livov samostatná farnosť s filiálkami Kríže a Livovská Huta. Preto budú okrajovo spomínané i historické súvislosti z bývalej farnosti Livov.

Dejiny farnosti Lukov siahajú pred rok 1500 ako to uvádza farský inventár z roku 1834. Podobný inventár z 23. februára 1860 sa vo farskom archíve zachoval doteraz.

Prvá písomne doložená zmienka je z 20. novembra 1726, keď sa v Lukove konalo prijatie Zamoščskej synody pre Šarišský dekanát pod vedením Jána Jozefa Hodermarského vikára biskupa Juraja Genadija Bizanciho. V tom čase tu bol farárom Konštantín Tarasovič, šarišský archidiakon. Na zasadaní tridsiatich troch kňazov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia bol prítomný i Vasiľ Tarasovič z Kružlova, ktorý pôsobil v Lukovskej farnosti v rokoch 1730 – 1736.

V písomných prameňoch z 18. storočia sa farnosť viackrát spomína a to hlavne v záznamoch latinských biskupov, ktorí ju vizitovali. V tomto období sa začala preukázateľne viesť matrika, čo sa viaže na rok 1729.

V správe z kanonickej vizitácie jágerského biskupa Františka Barkóczyho z roku 1746 sa spomína, že v Lukove je starobylý drevený chrám v dobrom stave a farárom je Vasiľ Tarasovič. Ako filiálka sa spomína Venécia, kde je drevený chrám v starobylom stave. Podobne starobylý drevený chrám je i v Livove, kde je farárom Lukáš Posseczký.

V čase príprav na zriadenie Prešovského biskupstva dňa 4. októbra 1814 vydala Najvyššia kráľovská rada pod číslom 23 034 žiadosť o vykonanie súpisu gréckokatolíckych chrámov. Vykonali ho rímskokatolícki farári v priebehu roku 1815.

Podľa neho farnosť Lukov patrila do Sekčovského dekanátu. Patronátne právo mal gróf Jozef Forgacs, ktorý bol fundátorom prvotného farského chrámu Pokrova presvätej Bohorodičky postaveného už z kameňa v roku 1800. Tento chrám si vystavili samotní gréckokatolícki veriaci s prispením ich zbierok a milodarov. Taktiež bolo zadovážené cele vybavenie chrámu vrátane zvonov.

Podobnou usilovnosťou veriacich bol vybudovaný a vybavený chrám v Livove, ktorý bol podľa láskavého a milostivého intimátu s číslom 14 347 z dňa 25. júla 1797 povýšený na farský chrám, ku ktorému je priradená ako filiálka Kríže. Zatiaľ je však obsluhovaný z Lukova.

V spomínanej správe sa uvádza i Venécia ako filiálka Lukova. Tu ma však patronátne právo rodina Kapy a chrám dotuje desiatimi cubulami pšenice.

Chram v roku 1833 zhorel aj s celou dedinou. Zachránil sa z nej len obraz Posledná večera, Nikolaj a Spasiteľ. V roku 1834 tento chrám bol znovuobnovená, no 8. augusta 1873 znovu zhorela aj s horným koncom dediny. Od roku 1873 tento chrám znovu slúži veriacim.

V blízkosti obce sa nachádza kaplnka postavená v roku 1828 je zasvätená Svätej trojici. V krásnom chotári sú tri kríže. Kríž pod obcou dala postaviť rodina Sidorjaková a Buliščaková v roku 1831. Pod Zvezlom - kríž dal postaviť Vasiľ Rohaľ-Zuzin, pri Potašnej kríž dal postaviť v roku 1889 Ján Šuťak.

Obyvatelia obce Lukov sú v prevažnej miere gréckokatolíckeho a pravoslávneho vierovyznania. V obci sa nachádzajú tri chrámy. Jeden pravoslávny a dva gréckokatolíckeho vierovyznania, z ktorých je drevený chrám zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky.

Mgr. Juraj Danko

Pravoslávny chrám bol postavený v roku 1932. Staval sa svojpomocne po dobe odracovanej na poliach. Do obdobia, pokiaľ nebol chrám postavený, sa liturgie konali v dome rod. Tulenkových. V tomto chráme je dlhoročným farárom Pavol Pidanič a to už od roku 1961. Je jedným z posledných farárov starej generácie a v tomto roku sa dožíva úctyhodného veku 79 rokov.

zoznam sviatkov

Dátum Názov sviatku
1.1 Obrezanie podľa tela nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista - v tento deň Ježiš Kristus dostáva meno
6.1 Sväté. Bohozjavenie nášho Pana Boha a Ježiša Krista – Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne
30.1 Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
2.2 Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista - v tento deň Ježiš Kristus prinesený do chrámu
25.3 Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Márii, vždy Panne - v tento deň anjel navštevuje Pannu Máriu
17.4 Kvetná nedeľa - v tento deň Pán Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema
22.4 Svätý a veľký piatok - Pán Ježiš zomiera na kríži
24.4 Svätá a veľká nedeľa Paschy - Pán Ježiš vstáva z mŕtvych
25.4 Svetlý pondelok. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
2.6 Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista - Pán Ježiš vystupuje na nebesia
12.6 Svätá Päťdesiatnica - zostúpenie Svätého Ducha - tomuto sviatku je zasvätený pravoslávny chrám v Lukove
23.6 Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista - sviatok najsvätejšej eucharistie
24.6 Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
29.6 Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
1.7 Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí - Božské srdce
5.7 Svätí apoštolom rovni Cyril a Metod
20.7 Svätý a slávny prorok Eliáš
6.8 Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
15.8 Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
29.8 Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
8.9 Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
14.9 Povýšene úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom
1.10 Presvätá Bohorodička Ochrankyňa - Pokrov tento sviatok je zasvätený murovaný gréckokatolícky chrám (Lukovský kermeš)
1.11 Svätí divotvorcovia a nežistníci Kozma a Damián - v tento deň je zasvätený chrám na Venécii
8.11 Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
21.11 Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky, vždy Panny, do chrámu
6.12 Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
8/9.12 Počatie presvätej Bohorodičky Svätou Annou
25.12 Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12 Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.02.2011