karnevál v lukove

Svetový deň čitateľskej gramotnosti

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce

__________________________________________________________________________________________________________
2017

                                                                                                 Pridané 19.07.2017

Notárska zápisnica
Napísaná na Notárskomúrade v Bardejove, Hurbanova č. 19, notár JUDr. Marta Vaľková, dňa 28.6.2017 (účastníci: 1.)Obec Lukov, 2.)Juliána Šurinová, 3.) Ľubica Šurinová. Notárska zápisnica
                                                                                                 Pridané 14.06.2017

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lukov zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.8 písm. c zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce, nachádzajúci sa v k.ú. Lukov, okres Bardejov, konkrétne:

  • Pozemok vedený na LV č. 635 odčlenený geometrickým plánom z parcely registra C č. 559 o výmere 612 m2, druh pozemku záhrady a zameraný do dielu o výmere 19 m2

za pozemok vedený na LV č. 633 vo vlastníctve Juliana Šurinová, bytom Lukov 153 v podiele 1/1, konkrétne:

  • Novovytvorenú parcelu o výmere 19 m2, odčlenenú geometrickým plánom z parcely  v registri C č. 562, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania vzhľadom na rovnaký diel výmery zamieňaných nehnuteľnosti.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec Lukov zámenou pozemkov zabezpečí  prístupovú cestu  na pozemok. Geodetický plán na odčlenie parciel tu...

                                                                                                       Pridané 02.06.2017

Obec Lukov zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a odst.8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok vo vlastníctve Obce Lukov, k.ú. Lukov, okres Bardejov, parcela  registra C č. 515 o výmere 85 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C č. 516 o výmere 301 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela  registra C č. 517 o výmere 121 m2, druh pozemku záhrady , parcely vedené na LV 634, v prospech Milana Drutarovského, bytom Lukov 142 , 086 05 Lukov do  vlastníctva v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 3,32 €/m2.
Dôvod osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Lukov dlhodobo nevyužíva , na pozemku stojí rodinný dom žiadateľa. O predmetné pozemky sa žiadateľ dlhodobo stará a odpredajom sa pozemok efektívne využije. Text kúpnej zmluvy zo dňa 12.06.2017 tu....


Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Lukov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Lukov ako orgán územného plánovania začala dňom 06.03.2017 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lukov.
Verejné prerokovanie Návrhu Uzemného plánu obce Lukov a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Lukov sa uskutoční

*dňa 29.03.2017 (streda) o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lukov s dotknutými orginmi štatnej správy a samosprávy, susednými obcami a právnickými subjektmi (spravcovia inžinierskych sietí),

*dňa 29.03.2017 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Lukov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikatel'skými subjektmi pôsobiacími v k. ú. obce Lukov.

Návrh ÚPN-O Lukov a Správa o hodnotení ÚPD sú od 06.03.2017 do 06.04.2017 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Košice - Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Lukov v pracovnýchch dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené elektronicky na www.obeclukov.sk a www.uzemneplany.sk

Celé oznámenie nájde tu....

 

 

 

 

 

2020            2019           2018

2017           2016             2015           2014            2013

 

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 21.03.2018

=